Kasutamistingimused

1. Kõik Teadur.ee registreeritud kasutajad peavad registreerumisel või esmasel sisselogimisel kinnitama, et nad nõustuvad siinkirjeldatud Kasutustingimustega ja arvestavad kõiki kohaldatavaid seadusi ja õigusakte. Juhul, kui Kasutaja kõigi Kasutustingimustega ei nõustu, ei ole Teadur.ee kasutamine lubatud. Teadur.ee kasutamiseks loetakse ükskõik millise veebikeskkonnas Teadur.ee avaldatud teksti, kujutiste vm andmete kasutamist mistahes viisil.

 2. Teadur.ee kasutamine on lubatud üksnes üldotstarbeliste veebilehitsejatega (näiteks Internet Explorer, Mozilla, Opera, Safari jne). Teadur.ee kasutamine ei ole lubatud programmide abil, mis saadavad Teadurile automaatseid päringuid mistahes eesmärgil.

3. Teadur.ee tavapäraseks kasutamiseks loetakse tutvumist Teadur.ee sisuga ülalmärgitud veebilehitsejate abil, siin avaldatud informatsiooni kasutamist isiklikel eesmärkidel (s.h õppetöö) ning informatsiooni avaldamist registreeritud Kasutaja poolt vastavalt käesolevatele Kasutustingimustele. Veebikeskkonnas Teadur.ee avaldatud andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on keelatud.

4. Registreeritud Kasutaja staatus kehtib litsentsi kehtivusaja lõpuni.

5. Haldaja jätab endale õiguse antud Kasutustingimuste osaliseks või täielikuks muutmiseks. Muudatused hakkavad kehtima alates nende avaldamisest käesoleval lehel. Kui Kasutaja muudetud Kasutustingimustega ei nõustu, siis kohustub ta lõpetama Teadur.ee kasutamise. Teadur.ee edasine kasutamine tähendab nõustumist ka Kasutustingimuste muudatustega.

6. Kui Kasutaja soovib täiendada või lisada veebikeskkonda Teadur.ee andmeid, on ta kohustatud fotode ja tekstide esitamisel edastama ainult korrektseid ja kontrollitud andmeid. Kasutajal on keelatud teadlikult edastada eksitavaid või ebatäpseid andmeid. Kasutaja poolt veebikeskkonnale Teadur.ee edastatavad tekstid, fotod ja muud andmed peavad olema kooskõlas õigusaktide, heade tavade ja kommetega. Kasutaja kinnitab käesolevate Kasutustingimustega nõustumisel, et tema poolt veebikeskkonnale Teadur.ee esitatavad andmed ei ole eksitavad, ebatäpsed või ebaõiged, ei riku kolmandate isikute varalisi või mittevaralisi õigusi, sealhulgas kolmandatele isikutele kuuluvaid intellektuaalse omandi õigusi ega ole vastuolus õigusaktide või heade kommete ja tavadega.

7. Kasutaja vastutab ise Teadur.ee kasutamise ning esitatud materjalide eest. Haldaja ei vastuta Kasutaja poolt veebikeskkonnale Teadur.ee esitatud materjalide avaldamiskõlblikkuse ning teiste seadusest tulenevate kohustuste või heade tavade järgimise eest Kasutaja poolt. 

8. Teadur.ee ja kogu selle sisu, kaasa arvatud andmebaas, kõik tekstid ja pildid on kaitstud autoriõigusega. Autoriõigused kuuluvad Haldajale või tema Lepingupartneritele. Haldajale kuuluvad ühtlasi autoriõigused Haldaja poolt või viimase tellimusel loodud tarkvarale, kujundusele ning autoriõigusega kaitstud lahendustele.

10. Haldaja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele registreeritud Kasutaja kontaktandmeid, välja arvatud kontaktandmete edastamine seaduses ettenähtud alustel õiguserikkumise tõkestamiseks või uurimiseks või muudel juhtudel. Kasutaja poolt edastatud kontaktandmeid kasutab Haldaja üksnes Kasutajale viimase poolt soovitud teenuste osutamise eesmärgil ning seoses nende teenustega.

11. Kasutaja on kohustatud järgima intellektuaalse omandi kaitset reguleerivaid õigusakte. Kasutajal on keelatud kasutada Teadur.ee või Haldaja poolt osutatavaid teenuseid pettuse või muu õiguserikkumise toimepaneku eesmärgil.

12. Käesolevate Kasutustingimustega nõustumisel kinnitab Kasutaja, et ta on teadlik, et vastutab ise enda poolt Teadur.ee vahendusel avaldatud andmete ja materjalide sisu eest.

13. Kasutaja on kohustatud tagama, et tema poolt Teadurile saadetavad failid ja muud saadetised ei sisalda arvutiviirusi ega muid arvutiprogramme või faile, mis kahjustavad või võivad kahjustada või muul viisil häirivad või võivad häirida Teadur.ee normaalset tööd või mis salvestuvad Teadur.ee teiste kasutajate arvutitesse ning kahjustavad või häirivad nende arvutite normaalset tööd.

14. Kasutaja kohustub hoidma saladuses Haldaja või tema lepingupartnerite poolt talle saadetud parooli ja salasõna. Kasutaja peab tagama, et parool ja salasõna ei satuks kolmandate isikute kätte, kellel puuduvad Kasutaja volitused parooli ja salasõna kasutamiseks.

15. Kasutaja kohustub kasutama veebikeskkonda Teadur.ee üksnes seaduslikel ja õiguspärastel eesmärkidel.

16. Haldajal on õigus vastavalt teenuste arengule muuta ühepoolselt teenuste hinnakirju. Teenuste hinnakirja või kasutamistingimuste muudatustest teavitab Haldaja Kasutajaid eelnevalt Teadur.ee vahendusel.

17. Haldajal on õigus piirata Kasutaja õigusi Teadur.ee kasutamisel või lõpetada Kasutaja registreeritud staatus juhul, kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi.

18. Haldajal on õigus kontrollida Kasutaja poolt veebikeskkonnale Teadur.ee edastatud tekste ja fotosid ning eemaldada sellised tekstid, mis sisaldavad ebatäpseid või eksitavaid andmeid, mille avaldamise puhul oleks tegemist õigusrikkumisega või mille avaldamisel on Kasutaja muul moel rikkunud käesolevaid Kasutustingimusi. Samuti on Haldajal õigus esitatud andmeid täiendada ja muuta.

19. Haldajal on õigus veebikeskkonnale Teadur.ee saadetud tekste sisuliselt ja keeleliselt toimetada. Haldajal  on õigus eemaldada fotod, mille sisu ei ole kooskõlas õigusaktidega või heade tavade ja kommetega või mille kvaliteet ei vasta Haldaja poolt kehtestatud tehnilistele nõuetele.

20. Haldajal on õigus piirata nende isikute ligipääsu veebikeskkonnale Teadur.ee, kes ei täida käesolevaid kasutustingimusi või kes rikuvad kehtivaid õigusakte. Kasutaja õiguste piiramisel teavitatakse sellest Kasutajat ning võimalikud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

21. Kasutajal on keelatud koguda lubamatutel põhjustel Kasutajate isikuandmeid (k.a. kasutajanimed, e-maili aadressid jms)

Mõisted

Teadur.ee - veebikeskkond, mis on kättessaadav internetilehel www.teadur.ee.
Andmebaas - kõik teaduri veebikeskkonnas olevad tekstid, andmed, fotod ja muud materjalid.
Haldaja – Teadur.ee looja ning haldaja on TEA Kirjastuse AS, mille tegevusala on kirjastamine.
Kasutaja - teadur.ee veebikeskkonna kaudu Haldaja poolt pakutavaid teenuseid kasutav ning registreerunud isik.

Lepingupartner – isik, kes on sõlminud Haldajaga vastava lepingu.